cheap christian louboutin 35560 women fashion high heeled shoes style quest for succinct.who makes the best he said water resistant watch well-liked industry.
+421(0) 911295905
objednavky@mirra-lux.sk
Zákazník
Neprihlásený
Nákupný košík
0 Ks
Akcie
36,80 €
25,80 €

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ESHOP
spoločnosti MIRRA Slovakia s. r. o.
____________________________________________________________________________________________________________
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ESHOP spoločnosti MIRRA Slovakia s. r. o. v tlačovej forme
______________________________________________________________________________________

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti MIRRA Slovakia, s.r.o., so sídlom Staré záhrady 14, 821 05 Bratislava, IČO: 35 847 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 27766/B, tel: 0911 295 905, e-mail: mirralux.sk@gmail.com („MIRRA Slovakia, s.r.o.“ alebo „spoločnosť MIRRA Slovakia, s.r.o.“), sú podmienkami, za ktorých spoločnosť MIRRA Slovakia, s.r.o. predáva v Slovenskej republike výrobky najmä kozmetiku značky Mirra a ďalšie výrobky podľa ponuky dodávateľov („Tovar“). Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou MIRRA Slovakia, s.r.o. ako dodávateľom Tovaru a jeho objednávateľom.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou MIRRA Slovakia, s.r.o. na jednej strane ako predávajúcim a objednávateľom na strane druhej ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj Tovaru („Zmluva“). Zmluva sa medzi spoločnosťou MIRRA Slovakia, s.r.o. a objednávateľom uzatvára na diaľku prostredníctvom internetových stránok určených na predaj Tovaru: www.mirra-lux.sk („Eshop“).
Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom sa na účely týchto VOP rozumie každá osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou MIRRA Slovakia, s.r.o. a spotrebiteľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou MIRRA Slovakia, s.r.o. a podnikateľom a prípadné právne vzťahy z nej vyplývajúce, neupravené v Zmluve alebo VOP, sa riadia režimom a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa bez výhrad vzťahujú na všetky objednávky objednávateľa, ktorých predmetom je predaj Tovaru spoločnosťou MIRRA Slovakia, s.r.o., a ktoré boli spoločnosti MIRRA Slovakia, s.r.o. doručené prostredníctvom internetových stránok Eshopu. V prípade rozporov medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zmluvou sa uplatnia príslušné ustanovenia Zmluvy.

1. OBJEDNÁVKA, ZMLUVA

1.1. Návrhom za uzavretie Zmluvy je zaslanie objednávky objednávateľom spoločnosti MIRRA Slovakia prostredníctvom internetových stránok Eshopu.
1.2. MIRRA Slovakia prijíma objednávky prostredníctvom Eshopu v elektronickej forme, a to výlučne prostredníctvom internetových stránok Eshopu.

Na objednávku zaslanú objednávateľom spoločnosti MIRRA Slovakia iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode 1.2. VOP (napríklad e-mailom, listom, telefonicky, faxom) sa neprihliada, ak sa strany v osobitných prípadoch nedohodnú inak.
1.4. Nezrozumiteľná, nejasná, neúplná, zmätočná, zjavne fiktívna objednávka sa na účely týchto VOP nepovažuje za objednávku a spoločnosť MIRRA Slovakia na ňu neprihliada.
1.5. Objednávka musí obsahovať identifikáciu objednávateľa v rozsahu určenom objednávkovým formulárom, špecifikáciu a množstvo objednaného Tovaru, miesto dodania Tovaru, spôsob dopravy Tovaru a dátum. Pre každé miesto dodania je objednávateľ povinný zaslať samostatnú objednávku.
1.6. MIRRA Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo zastaviť predaj určitého druhu Tovaru. Objednávateľovi z tohto dôvodu nevznikne nárok na náhradu škody.
1.7. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že im rozumie, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
1.8. Zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky objednávateľa spoločnosťou MIRRA Slovakia. O potvrdení objednávky informuje MIRRA Slovakia objednávateľa e- mailom na emailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje internetovými stránkami Eshopu automaticky generovaný e-mail obsahujúci súhrn objednávky, ktorý je zaslaný objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom.
1.9. Spoločnosť MIRRA Slovakia je oprávnená nepotvrdiť objednávku objednávateľa v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar objednávateľovi do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

2. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

2.1. Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení odoslaným poštou spoločnosti MIRRA Slovakia, a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dodania Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
2.2. Podľa bodu 2.1. VOP nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade Tovaru, uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo ak Tovar môže byť vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
2.3. Odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 2.1. VOP má spotrebiteľ právo aj pred dodaním Tovaru.
2.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.1. VOP je spotrebiteľ povinný znášať priame náklady na vrátenie Tovaru spoločnosti MIRRA Slovakia poštou.
2.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.1. VOP spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
2.6. Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak MIRRA Slovakia nedodá Tovar spotrebiteľovi na miesto dodania určené spotrebiteľom v objednávke do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky spoločnosťou MIRRA Slovakia a Tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej spotrebiteľom.
2.7. Spotrebiteľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú primeranú lehotu na dodanie Tovaru spoločnosti MIRRA Slovakia v prípade, ak spotrebiteľ výslovne informoval spoločnosť MIRRA Slovakia o tom, že dodanie tovaru v lehote podľa bodu 3.1. VOP je pre spotrebiteľa osobitne dôležité.
2.8. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak ním uplatnená reklamácia nebola vybavená do 30 dní od uplatnenia reklamácie, a zároveň ak nebol reklamovaný Tovar vymenený za nový Tovar.
2.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.
2.10. Na odstúpenie od Zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár umiestnený na internetovej stránke http://www.mirra-lux.sk/odstupenie-od-zmluvy-8.html.
2.11. Spoločnosť MIRRA Slovakia je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade vypredania zásob Tovaru, zastavenia predaja Tovaru, nedostupnosti Tovaru alebo v prípade objektívnej nemožnosti dodať Tovar objednávateľovi do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
2.12. Spoločnosť MIRRA Slovakia je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade omeškania objednávateľa s platením ceny objednávky o viac ako 7 dní.
2.13. Spoločnosť MIRRA Slovakia a objednávateľ majú právo od zmluvy odstúpiť iba písomnou formou. Podnikateľ iba z dôvodov podľa Obchodného zákonníka (ak Zmluva alebo VOP neustanovuje inak) pri porušení povinností spoločnosťou MIRRA Slovakia. Každé porušenie povinností spoločnosťou MIRRA Slovakia v zmysle Obchodného zákonníka a Zmluvy sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy.
2.14. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa objednávateľ a spoločnosť MIRRA Slovakia zaväzujú vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. Objednávateľ je povinný vrátiť Tovar späť spoločnosti MIRRA Slovakia najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je Tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
2.15. Po odstúpení od Zmluvy spotrebiteľom sa spoločnosť MIRRA Slovakia zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä cenu Tovaru, vrátane nákladov na dodanie Tovaru spotrebiteľovi. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania Tovaru, ktorý je ponúkaný spoločnosťou MIRRA Slovakia. Platby sa spoločnosť MIRRA Slovakia zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného Tovaru spotrebiteľom. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe, ak spotrebiteľ v odstúpení od Zmluvy výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
2.16. Zníženie hodnoty Tovaru podľa bodu 2.5. VOP má spoločnosť MIRRA Slovakia právo započítať proti pohľadávke spotrebiteľa na vrátenie zaplatenej ceny.

3. DODANIE TOVARU

3.1. MIRRA Slovakia sa zaväzuje dodať Tovar objednávateľovi v cene uvedenej v objednávke a na miesto dodania určené objednávateľom v objednávke bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky spoločnosťou MIRRA Slovakia v prípade platby podľa ods. 5.1.3 inak do 30 dní odo dňa platby podľa ods. 5.1.1 alebo 5.1.2. O predpokladanej dĺžke dodania objednávaného Tovaru informuje spoločnosť MIRRA Slovakia prostredníctvom internetových stránok Eshopu.
3.2. MIRRA Slovakia sa zaväzuje dodať Tovar iba v rámci územia Slovenskej republiky.
3.3. Objednávateľ má právo výberu spôsobu dodania Tovaru z nasledovných možností:
3.3.1. Osobný odber: Tovar môže prevziať iba Objednávateľ, alebo osoba určená Objednávateľom na adrese CENTRUM ZDRAVIA, Exnárova 4, 821 03 Bratislaa v prípade platby podľa ods. 5.1.1, 5.1.2 vopred po dohode so spoločnosťou MIRRA Slovakia, v ostatných prípadoch je dodanie možné len podľa ods. 3.3.2 alebo 3.3.3. Pri preberaní Tovaru je Objednávateľ, alebo osoba určená Objednávateľom povinná preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným platným dokladom preukazujúcim totožnosť. V prípade nepreukázania totožnosti Objednávateľa, alebo osoby určenej Objednávateľom, má spoločnosť MIRRA Slovakia právo Tovar neodovzdať, a to až do času riadneho preukázania totožnosti. Prípadné náklady objednávateľa spojené s osobným odberom Tovaru znáša objednávateľ
3.3.2. Zaslanie prepravnou službou v SR. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v SR sa riadi podľa cenníka prepravcu platného v deň objednávky. Cena zaslania Tovaru prepravnou službou v SR nie je zahrnutá v cene Tovaru a bude pripočítaná k výslednej cene uvedenej v objednávke.
3.4. Cenu zaslania Tovaru prepravnou službou v SR sa zaväzuje zaplatiť spoločnosť MIRRA Slovakia v prípade objednávky, ktorou sa objednáva Tovar v celkovej hodnote prevyšujúcej 150,- EUR v prípade objednávky podnikateľa alebo 100,- EUR v prípade objednávky spotrebiteľa.
3.5. Tovar sa považuje za dodaný objednávateľovi, keď objednávateľ alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak momentom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Dodaním Tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na objednávateľa.
3.6. Podnikateľ je povinný pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (napríklad množstvo a druh Tovaru, počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie škatule) podľa objednávky. Podnikateľ je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so Zmluvou tým, že zásielka má poškodený obal. O odmietnutí prebratia je podnikateľ povinný spísať s prepravcom protokol s uvedením dôvodu odmietnutia prevzatia zásielky. Pokiaľ takto poškodenú zásielku podnikateľ od prepravcu prevezme, je povinný neúplnosť alebo poškodenie uviesť v protokole prepravcu. V prípade zistenia poškodenia obsahu zásielky, ktoré nebolo možné zistiť pri kontrole podľa prvej vety je podnikateľ povinný takéto poškodenie obsahu zásielky oznámiť spoločnosti MIRRA Slovakia bezodkladne, najneskôr do 2 dní odo dňa doručenie zásielky.
3.7. Postup podľa bodu 3.6. VOP sa spotrebiteľovi odporúča.
3.8. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je Objednávateľ povinný bezodkladne do 2 dní od prevzatia oznámiť spoločnosti MIRRA Slovakia.

4. CENY A CENNÍK TOVARU

4.1. Cena za dodávaný Tovar je určená podľa aktuálneho cenníka MIRRA Slovakia platného a účinného v deň odoslania objednávky objednávateľom, s výnimkou cien podľa bodu 4.4. VOP. Ceny v cenníku sú uvedené vrátane DPH v EUR (ak nie je pri podnikateľoch uvedené inak) na stránke Eshopu.
4.2. Celková cena objednávky pozostáva z ceny Tovaru určenej podľa bodu 4.1. VOP a ceny zaslania Tovaru prepravnou službou v SR , ak si objednávateľ vyberie zaslanie Tovaru prepravnou službou v SR.
4.3. Spoločnosť MIRRA Slovakia si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať ceny Tovaru uvedené v cenníku. Zmena cien Tovaru uvedených v cenníku sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol objednaný objednávkou odoslanou objednávateľom pred zmenou cien Tovaru uvedených v cenníku.
4.4. Spoločnosť MIRRA Slovakia si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch jednostranne určiť na špeciálnu reklamnú a časovo obmedzenú predajnú akciu iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené v cenníku. Okrem týchto reklamných akcií môže tiež MIRRA Slovakia poskytnúť objednávateľovi množstevné a iné zľavy. Ceny určené podľa tohto bodu majú prednosť pred cenami uvedenými v cenníku.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu objednávky vyplývajúcu zo Zmluvy môže objednávateľ zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
5.1.1. platba vopred bankovým prevodom,
5.1.2. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od objednávateľa prepravca)
5.2. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na objednávateľa až zaplatením celej ceny uvedenej v objednávke.
5.3. Objednávateľ nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke spoločnosti MIRRA Slovakia.
5.4. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet spoločnosti MIRRA Slovakia.

6. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

6.1. Vadou sa na účely týchto VOP rozumie faktický stav Tovaru, ktorý bráni riadnemu užívaniu Tovaru. Rovnako sa na účely týchto VOP vadou rozumie aj dodanie iného druhu Tovaru alebo iného množstva Tovaru než určuje Zmluva. V prípade vád Tovaru dodaného na základe objednávky podnikateľa sa vady Tovaru považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy.
6.2. MIRRA Slovakia zodpovedá objednávateľovi za vady, ktoré mal Tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom.
6.3. Spoločnosť MIRRA Slovakia zodpovedá podnikateľovi len za skutočnú škodu, a to do výšky ceny objednaného Tovaru, v súvislosti s ktorým došlo ku vzniku škody, ktorá sa považuje za škodu, ktorú spoločnosť MIRRA Slovakia mohla predvídať pri uzatváraní Zmluvy.
6.4. Spoločnosť MIRRA Slovakia zodpovedá spotrebiteľovi okrem vád podľa prvej vety aj za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe.
6.5. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím Tovaru spotrebiteľom.
6.5.1 Na kozmetické výrobky a potravinové doplnky sa záruka riadi dátumom výroby a dátumom minimálnej trvanlivosti uvedenej výrobcom alebo distributérom na balení.
6.6. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
6.6.1. Skladovaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo bodom 7. VOP
6.6.2. Používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie, nesprávnym spôsobom užívania (nedodržanie doporučenej dennej dávky uvedenej v príbalovom letáku výrobku) alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,
6.6.3. Mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným spotrebiteľom
6.6.4. Vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami
6.6.5. Premiestnením obsahu Tovaru z pôvodného obalu do inej nádoby (napríklad do ozdobnej nádoby)
6.6.6. Zmiešaním Tovaru s inými látkami alebo iným Tovarom
6.7. Zodpovednosť za vady uplatňuje podnikateľ písomne u spoločnosti MIRRA Slovakia. Zodpovednosť za vady je podnikateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 2 dní, odo dňa prevzatia Tovaru podnikateľom, a to písomne vo forme správy o vadách Tovaru, v ktorej uvedie druh a množstvo Tovaru, reklamované vady Tovaru, dátum objednania a dátum prevzatia Tovaru, kontaktné údaje podnikateľa. Podnikateľ má právo na odstránenie reklamovaných vád spoločnosťou MIRRA Slovakia v primeranej lehote, a to dodaním chýbajúceho množstva Tovaru, odstránením ostatných vád Tovaru, výmenou Tovaru za nový resp. poskytnutím primeranej zľavy podľa určenia spoločnosti MIRRA Slovakia.
6.8. Zodpovednosť za vady uplatňuje spotrebiteľ prostredníctvom reklamácie v rámci záručnej doby. Záručná doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie.
6.9. Reklamáciu má spotrebiteľ právo uplatniť písomne u spoločnosti MIRRA Slovakia alebo u určenej osoby, ktorou je poverená osoba na adrese prevádzky CENTRUM ZDRAVIA, Exnárova 4, 821 03 Bratislava v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 17.00 hod., ktorá bezodkladne postúpi reklamáciu na vybavenie spoločnosti MIRRA Slovakia.
6.10. Objednávateľ je pri reklamácii povinný predložiť reklamovaný Tovar a doklad preukazujúci kúpu reklamovaného Tovaru objednávateľom od spoločnosti MIRRA Slovakia.
6.11. Spoločnosť MIRRA Slovakia je povinná reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom bezodkladne odborne posúdiť, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6.12. Spoločnosť MIRRA Slovakia je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
6.13. Spoločnosť MIRRA Slovakia je povinná vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom:
6.13.1. Odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť
6.13.2. Poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu Tovaru a spotrebiteľ s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí.
6.13.3. Výmenou vadného Tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru.
6.13.4. Vrátením ceny reklamovaného Tovaru.
6.13.5. Zamietnutím reklamácie.
6.14. V prípade vybavenia reklamácie spotrebiteľom uplatnenej do 12 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky zamietnutím reklamácie je spoločnosť MIRRA Slovakia povinná odovzdať spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, na základe ktorého bola reklamácia zamietnutá, a to do 14 dní od vybavenia reklamácie zamietnutím.
6.15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.
6.16. O vybavení reklamácie spoločnosť MIRRA Slovakia informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu bydliska, a.t.ď.) za účelom informovania o stave a vybavení reklamácie.
6.17. V prípade vybavenia reklamácie výmenou vadného Tovaru bude nový Tovar dodaný spotrebiteľovi rovnakým spôsobom a na rovnaké miesto dodania ako bol dodaný reklamovaný Tovar, ak si spotrebiteľ nevyberie iný spôsob dodania nového Tovaru zo spôsobov dodania Tovaru uvedených v bode 3.3. VOP...
6.18. V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie podľa bodu 6.13 tohto článku VOP alebo ak sa domnieva, že spoločnosť MIRRA Slovakia porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na MIRRA Slovakia so žiadosťou o nápravu.
6.19. V prípade vzniku sporu medzi spotrebiteľom a MIRRA Slovakia má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, zverejnenom na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s podľa podmienok stanovených v §12 zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podať návrh na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7. PODMIENKY SKLADOVANIA

7.1. Ak nie je na Tovare, obale Tovaru alebo v návode na použitie Tovaru uvedené inak, tak sa na Tovar vzťahujú nasledovné podmienky skladovania.
7.2. Objednávateľ je povinný skladovať Tovar v suchom (vlhkosť < 50%) a čistom prostredí s teplotou pohybujúcou sa v rozsahu od +0 °C do +25 °C. Tovar nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a mrazu.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spoločnosť MIRRA Slovakiaplne rešpektuje súkromie fyzických osôb, a preto spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa Zásad ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP ako jej príloha.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.5.2018.O VÝROBKOCH MIRRA
MIRRA je značka výrobkov akciovej spoločnosti MIRRA-M, ktorá vznikla v roku 1996 privatizáciou popredného svetového vedeckého ústavu Centra aplikovanej mikrobiológie v Rusku. Na českom a slovenskom trhu je od roku 1999. Čím je výnimočná? Patentované technologické výrobné postupy, metóda rotačnej kavitácie, emulgácia za studena, emulgácia čiernej a červenej ikry vrátane placenty, unikátne pôsobenie na bunkovej úrovni, aktívne častice 500x menšie ako kožné bunky, prirodzená vôňa bylín, žiadne testy na zvieratách...
@footer_text
KONTAKTUJTE NÁS
MIRRA Slovakia,s.r.o.
Staré záhrady 14
821 05 Bratislava
+421(0) 911295905
objednavky@mirra-lux.sk
©2024 www.mirra-lux.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal