+421(0) 911295905
objednavky@mirra-lux.sk
Zákazník
Neprihlásený
Nákupný košík
0 Ks
Akcie
18,20 €
15,50 €
36,80 €
25,80 €

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK
1.POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

1.1. Vadou sa na účely týchto VOP rozumie faktický stav Tovaru, ktorý bráni riadnemu užívaniu Tovaru. Rovnako sa na účely týchto VOP vadou rozumie aj dodanie iného druhu Tovaru alebo iného množstva Tovaru než určuje Zmluva. V prípade vád Tovaru dodaného na základe objednávky podnikateľa sa vady Tovaru považujú za nepodstatné porušenie Zmluvy.
1.2. MIRRA Slovakia zodpovedá objednávateľovi za vady, ktoré mal Tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom.
1.3. Spoločnosť MIRRA Slovakia zodpovedá podnikateľovi len za skutočnú škodu, a to do výšky ceny objednaného Tovaru, v súvislosti s ktorým došlo ku vzniku škody, ktorá sa považuje za škodu, ktorú spoločnosť MIRRA Slovakia mohla predvídať pri uzatváraní Zmluvy.
1.4. Spoločnosť MIRRA Slovakia zodpovedá spotrebiteľovi okrem vád podľa prvej vety aj za vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe.
1.5. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím Tovaru spotrebiteľom.
1.5.1 Na kozmetické výrobky a potravinové doplnky sa záruka riadi dátumom výroby a dátumom minimálnej trvanlivosti uvedenej výrobcom alebo distributérom na balení.
1.6. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
1.6.1. Skladovaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo bodom 7. VOP
1.6.2. Používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie, nesprávnym spôsobom užívania (nedodržanie doporučenej dennej dávky uvedenej v príbalovom letáku výrobku) alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,
1.6.3. Mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným spotrebiteľom
1.6.4. Vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami
1.6.5. Premiestnením obsahu Tovaru z pôvodného obalu do inej nádoby (napríklad do ozdobnej nádoby)
1.6.6. Zmiešaním Tovaru s inými látkami alebo iným Tovarom
1.7. Zodpovednosť za vady uplatňuje podnikateľ písomne u spoločnosti MIRRA Slovakia. Zodpovednosť za vady je podnikateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr do 2 dní, odo dňa prevzatia Tovaru podnikateľom, a to písomne vo forme správy o vadách Tovaru, v ktorej uvedie druh a množstvo Tovaru, reklamované vady Tovaru, dátum objednania a dátum prevzatia Tovaru, kontaktné údaje podnikateľa. Podnikateľ má právo na odstránenie reklamovaných vád spoločnosťou MIRRA Slovakia v primeranej lehote, a to dodaním chýbajúceho množstva Tovaru, odstránením ostatných vád Tovaru, výmenou Tovaru za nový resp. poskytnutím primeranej zľavy podľa určenia spoločnosti MIRRA Slovakia.
1.8. Zodpovednosť za vady uplatňuje spotrebiteľ prostredníctvom reklamácie v rámci záručnej doby. Záručná doba neplynie po dobu od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie.
1.9. Reklamáciu má spotrebiteľ právo uplatniť písomne u spoločnosti MIRRA Slovakia alebo u určenej osoby, ktorou je poverená osoba na adrese prevádzky Prezentačné centrum MIRRA, ELISS HAIR studio, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava v pracovných dňoch podľa dohody v čase od 10.00 do 17.00 hod., ktorá bezodkladne postúpi reklamáciu na vybavenie spoločnosti MIRRA Slovakia.
1.10. Objednávateľ je pri reklamácii povinný predložiť reklamovaný Tovar a doklad preukazujúci kúpu reklamovaného Tovaru objednávateľom od spoločnosti MIRRA Slovakia.
1.11. Spoločnosť MIRRA Slovakia je povinná reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom bezodkladne odborne posúdiť, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
1.12. Spoločnosť MIRRA Slovakia je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
1.13. Spoločnosť MIRRA Slovakia je povinná vybaviť reklamáciu uplatnenú spotrebiteľom:
1.13.1. Odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť
1.13.2. Poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu Tovaru a spotrebiteľ s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí
1.13.3. Výmenou vadného Tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu Tovaru
1.13.4. Vrátením ceny reklamovaného Tovaru
1.13.5. Zamietnutím reklamácie
1.14. V prípade vybavenia reklamácie spotrebiteľom uplatnenej do 12 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky zamietnutím reklamácie je spoločnosť MIRRA Slovakia povinná odovzdať spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, na základe ktorého bola reklamácia zamietnutá, a to do 14 dní od vybavenia reklamácie zamietnutím.
1.15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) Tovar riadne užívať.
1.16. O vybavení reklamácie spoločnosť MIRRA Slovakia informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom. Spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnúť kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu bydliska, a.t.ď.) za účelom informovania o stave a vybavení reklamácie.
1.17. V prípade vybavenia reklamácie výmenou vadného Tovaru bude nový Tovar dodaný spotrebiteľovi rovnakým spôsobom a na rovnaké miesto dodania ako bol dodaný reklamovaný Tovar, ak si spotrebiteľ nevyberie iný spôsob dodania nového Tovaru zo spôsobov dodania Tovaru uvedených v bode 3.3. VOP...
1.18. V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie podľa bodu 1.13 tohto článku VOP alebo ak sa domnieva, že spoločnosť MIRRA Slovakia porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na MIRRA Slovakia so žiadosťou o nápravu.
1.19. V prípade vzniku sporu medzi spotrebiteľom a MIRRA Slovakia má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, zverejnenom na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s podľa podmienok stanovených v §12 zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podať návrh na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2. PODMIENKY SKLADOVANIA

2.1. Ak nie je na Tovare, obale Tovaru alebo v návode na použitie Tovaru uvedené inak, tak sa na Tovar vzťahujú nasledovné podmienky skladovania.
2.2. Objednávateľ je povinný skladovať Tovar v suchom (vlhkosť < 50%) a čistom prostredí s teplotou pohybujúcou sa v rozsahu od +0 °C do +25 °C. Tovar nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a mrazu.

Orgány dozoru:
Regionálny úrad verejneho zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto
so sídlom v Bratislave
Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Odbor hygieny výživy, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov
02/43338286
0917 426 111
0917 235 453
ruzvba@uvzsr.sk
www.ruzvba.sk

Orgán dozoru nad dodržiavaním platných predpisov o zásielkovom predaji:
Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
O VÝROBKOCH MIRRA
MIRRA je značka výrobkov akciovej spoločnosti MIRRA-M, ktorá vznikla v roku 1996 privatizáciou popredného svetového vedeckého ústavu Centra aplikovanej mikrobiológie v Rusku. Na českom a slovenskom trhu je od roku 1999. Čím je výnimočná? Patentované technologické výrobné postupy, metóda rotačnej kavitácie, emulgácia za studena, emulgácia čiernej a červenej ikry vrátane placenty, unikátne pôsobenie na bunkovej úrovni, aktívne častice 500x menšie ako kožné bunky, prirodzená vôňa bylín, žiadne testy na zvieratách...
@footer_text
KONTAKTUJTE NÁS
MIRRA Slovakia,s.r.o.
Staré záhrady 14
821 05 Bratislava
+421(0) 911295905
objednavky@mirra-lux.sk
©2024 www.mirra-lux.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal